Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

Prezydent Miasta Łomża

 Łomża, dn. 2016-05-06

WGK.6341.2.2016.MM                                                                    

 Z A W I A D O M I E N I E

 o wszczęciu postępowania administracyjnego.

                          Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 23) w związku z art. 122 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami)

  zawiadamia się

 że na wniosek Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przejście przez wody powierzchniowe płynące gazociągu średniego ciśnienia pod dnem rzeki Łomżyczki.

                         Z przedłożoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Stary Rynek 14, pokój Nr 103. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia złożyć można uzasadnione uwagi i wnioski w powyższej sprawie w ww. miejscu.

                         Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 6 maj 2016 13:41
  • Data opublikowania: piątek, 6 maj 2016 13:45
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 wrz 2020 10:18