Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie-przebudowa ul. Nowogrodzkiej

Prezydent Miasta Łomża

Łomża 2016-10-13

WGK.6220.27.2016

D E C Y Z J A

 Na podstawie art. 84, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 353) na wniosek Miasta Łomża w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży

orzeka się

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 Uzasadnienie

W dniu 30.08.2016 r wpłynął wniosek Miasta Łomża w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową ul. Nowogrodzkiej w Łomży - drogi wojewódzkiej nr 645 - wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną. Wniosek rozszerzono pismem z dnia 05.09.2016 r. Inwestycją jest przebudowa ul. Nowogrodzkiej - drogi wojewódzkiej klasy G na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granic miasta, o długości 1,63 km.

                        W myśl art. 59 ust. 1 i art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku … i zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r, poz. 71) inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jej realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym dla w/w decyzji oraz postępowania jest Prezydent Miasta Łomża.

Dnia 30.08.2016 r wszczęte zostało postępowanie i zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie … wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dnia 02.09.2016 r wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 05.09.2016 r inwestor przedłożył pismo o rozszerzeniu zakresu inwestycji o działkę nr 20047, która nie została ujęta we wniosku. W dniu 06.09.2016 r tut. Urząd ponownie wystąpił do RDOŚ w Białymstoku i do PPIS w Łomży o opinie. W dniu 08.09.2016r wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nr 92.NZ.2016, który orzekł, że dla planowanej inwestycji nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w dniu 20.09.2016 r - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak WSTII.4240.102.2016.EM wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ulica posiada jezdnię asfaltową o zmiennej szerokości 7,0 – 10,5 m, z częściowymi chodnikami. Stan jezdni i chodników jest zły. W pasie drogowym występują następujące urządzenia: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, napowietrzna i podziemna linia energetyczna i oświetleniowa, podziemna sieć ciepłownicza.

Odwodnienie nawierzchni drogi częściowo odbywa się za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej, a częściowo – spływem powierzchniowym. W ciągu ul. Nowogrodzkiej funkcjonuje most na Łomżyczce i przepust na Lepackiej Strudze.

         Przedsięwzięcie wymaga częściowego poszerzenia granic istniejącego pasa drogowego. Projektowana jest droga o nawierzchni asfaltowej, klasy G (jak dotychczas), z prędkością projektową 50 km/h. Przedsięwzięcie obejmuje także:

 •    budowę kładki dla pieszych i rowerzystów przy moście na rzece Łomżyczka,
 •    budowę ciągu pieszo – rowerowego i chodników,
 •    przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz budowę dodatkowych pasów skrętu,
 •    budowę i przebudowę zatok autobusowych, pętli autobusowej oraz przejść z wyspami azylu,
 •    budowę oświetlenia ulicy,
 •    przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na długości ok. 711 m i budowę kanału deszczowego o średnicy 300 - 400mm na pozostałym odcinku ulicy,
 •    przebudowę sieci kolidujących z projektowaną inwestycją (telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociągowej i gazowej).

Projektuje się zwiększenie przekroju poprzecznego płyty obiektu mostowego i wykonanie wzmocnienia. Przyczółki, skrzydła i posadowienie mostu pozostają bez zmian. Nie zmieni się również światło poziome. Projektuje się także budowę kładki na Łomżyczce dla potrzeb ruchu pieszo-rowerowego, nad istniejącą konstrukcją. Profil dna rzeki pozostanie nienaruszony.

Zaprojektowano także obustronne przedłużenie części przelotowej przepustu na Lepackiej Strudze i wykonanie płyt przejściowych na istniejącym obiekcie. Prace w obrębie koryta Lepackiej Strugi, to roboty związane z posadowieniem przedłużenia przepustu oraz profilowanie i porządkowanie dna i skarp cieku, z możliwością wykonania umocnień dna, skarp i drewnianych palisad.

        Realizacja przebudowy ulicy i infrastruktury towarzyszącej nie wymaga wycinki drzew czy krzewów.  

         W otoczeniu ulicy występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowo-mieszkaniowa i usługowa, grunty rolne oraz obiekty handlowe i produkcyjne. W sąsiedztwie przedsięwzięcia znajduje się zabytkowy zespół przemysłowy, wpisany do rejestru zabytków (ul. Nowogrodzka 157). Inwestycja znajduje się poza granicami terenów chronionych z uwagi na walory przyrodnicze czy krajobrazowe, w tym poza obszarami sieci Natura 2000, a także poza pozostałymi formami ochrony przyrody. Także w jej sąsiedztwie nie występują tereny chronione z uwagi na walory przyrodnicze, w tym nie występują obszary objęte formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody lub ich otuliny. Nie ma także innych terenów czy obiektów objętych ochroną czy wymagających ochrony, takich jak: obszary wodno-błotne lub inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefy ochronne ujęć wód czy obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, uzdrowiska czy obszary ochrony uzdrowiskowej; nie ma także pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych czy obszarów o znacznej gęstości zaludnienia; teren przedsięwzięcia nie znajduje się również w obrębie wybrzeży, obszarów przylegających do jezior, obszarów górskich czy leśnych. Najbliższymi terenami chronionymi z uwagi na walory przyrodnicze, to:

- obszar specjalnej ochrony ptaków PLB140014 Dolina Dolnej Narwi położony w odległości ok. 50 m od drogi oraz  

- obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH200024 Ostoja Narwiańska, położony w odległości ok. 1,3 km.

Przedsięwzięcie położone jest w granicach regionu wodnego Środkowej Wisły, obszar zlewni Łomżyczki (Jednolita Część Wód Powierzchniowych nr PLRW20001726369 – SCWP 1206) oraz w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 51 (poziom czwartorzędowy) i w północnej części GZWP nr 215 – Subniecka Warszawska (zbiornik nieudokumentowany). Łomżyczka to „silnie zmieniona część wód”, której stan oceniono jako zły, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Ocena stanu JCWPd nr 51 zarówno ilościowego jak i chemicznego jest dobra, a ocena ryzyka – niezagrożona.

Planowane są, m.in. następujące działania chroniące środowisko:

 •   ograniczenie prac budowlanych do pory dziennej (w godzinach 6 – 22),                                                                      
 •   baza budowy wyposażona będzie w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych,
 •   odpady budowlane będą selektywnie zbierane i przekazywane uprawnionym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia,
 •   jezdnia o nawierzchni SMA (z mieszanki mastyksowo-grysowej), o obniżonym poziomie emisji hałasu.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy polegać będzie na:

 •  możliwości zanieczyszczenia gleby, gruntu i wód powierzchniowych obu cieków przez maszyny i urządzenia budowlane oraz pojazdy transportowe,
 •  emisji zanieczyszczeń powietrza i uciążliwości akustycznej, związanych z wykonywaniem robót budowlanych i instalacji oraz transportem materiałów i urządzeń.

Zaplanowane działania minimalizujące oraz właściwa realizacja prac budowlanych wpłynie na ograniczenie oddziaływania tego etapu na środowisko gruntowo-wodne. Powstałe na tym etapie odpady budowlane będą mało uciążliwe dla środowiska. Hałas i zanieczyszczenia powietrza o zróżnicowanym nasileniu emitowane będą w trakcie całego okresu budowy, ale największą uciążliwość powodować będą w okresach nasilenia robót budowlanych. Oddziaływanie tego etapu będzie miało zasięg lokalny - ograniczony zasadniczo do terenu budowy oraz krótkotrwały – związany z jej realizacją.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie użytkowania drogi związane będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń powietrza (spalin), których źródłem będzie ruch samochodowy. Oddziaływanie to będzie porównywalne do obecnego (droga wojewódzka klasy G, bez zmiany klasy po rozbudowie), a planowane rozwiązania techniczne i komunikacyjne wpłyną na zmniejszenie tych uciążliwości. Droga będzie także źródłem ścieków opadowych i roztopowych - planowane zebranie i podczyszczenie ścieków wpłynie na znaczące zminimalizowanie tego oddziaływania.

 W celu stwierdzenia konieczności lub też braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzono analizę warunków realizacji całego przedsięwzięcia i dokonano identyfikacji jego możliwego bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami, tj. uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy.

 1. Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia stwierdzono, że planowanaprzebudowa z rozbudową istniejącej ulicy miejskiej o długości 1,6 km stanowi przedsięwzięcie o niedużej skali i nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych - nie wykazano prowadzenia budowy lub przebudowy dróg położonych w sąsiedztwie.

Także zakres korzystania przez przedsięwzięcie ze środowiska będzie mały, tj. wykorzystanie zasobów naturalnych oraz związane z użytkowaniem emisje i uciążliwości zasadniczo ograniczą się do terenu inwestycji; przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 1. Analizując usytuowanie ustalono, że inwestycja znajduje się w obrębie terenów miejskich, poza granicami terenów chronionych z uwagi na walory przyrodnicze i krajobrazowe, w tym poza obszarami Natura 2000, a także poza pozostałymi formami ochrony przyrody.
 1. Uwzględniając rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji na środowisko i warunki życia ludzi stwierdzono, że:

-        uciążliwość etapu budowy będzie krótkotrwała i ograniczona zasadniczo do bezpośredniego sąsiedztwa ulicy;

-        użytkowanie drogi nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na środowisko i warunki życia ludzi - oddziaływanie będzie lokalne, a prawdopodobieństwo tego oddziaływania małe;

-        realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje powstania nowego źródła zanieczyszczenia i nie wpłynie na zwiększenie istniejących w tym rejonie emisji, a raczej spowoduje ich minimalizację; oddziaływanie drogi na stan ekologiczny wód powierzchniowych będzie mało znaczące, a tym bardziej nie wpłynie na stan środowiskowy wód podziemnych; przedsięwzięcie nie wpłynie niekorzystnie na spełnienie celów środowiskowych wyznaczonych dla tej JCWP, określonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 03.04.2015 r w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (Dz.Urz. Województwa Podlaskiego poz. 1249, ze zmianami);

-        biorąc pod uwagę rodzaj, lokalizację i skalę przedsięwzięcia stwierdzono, że planowana rozbudowa nie będzie oddziaływać na stan i zachowanie gatunków flory i fauny oraz stan siedlisk przyrodniczych chronionych w obrębie obszarów Natura 2000, a tym bardziej nie będzie oddziaływać na cele ochrony tych obszarów w sposób znaczący; nie wpłynie również niekorzystnie na ich integralność oraz spójność tych obszarów;

-        przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na klimat, a ewentualne zmiany klimatu nie wpłyną na trwałość przedsięwzięcia,

-        przedsięwzięcie nie będzie źródłem złożonego oddziaływania na środowisko, w tym nie spowoduje przekroczenia obciążenia miejskiej infrastruktury technicznej (niewielkie ilości ścieków opadowych);

-        przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać w sposób transgraniczny (ok. 120 km od granicy Państwa);

-        przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

W myśl art. 64 w/w ustawy przed wydaniem niniejszej decyzji uzyskano opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, zgodne z decyzją.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji postępowania, biorąc pod uwagę łączne w/w uwarunkowania, w tym: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie i możliwe oddziaływanie na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, uwzględniając uzyskane                               w postępowaniu opinie urzędów współdziałających, postanowieniem z dnia 20.09.2016 r oraz niniejszą decyzją Prezydent Miasta Łomża orzekł, że przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny jego oddziaływania.

Charakterystyka inwestycji jest załącznikiem do niniejszej decyzji.

                    Ze względu na liczbę stron przekraczającą 20, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku … i na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu zastosowano powiadamianie publiczne.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

- pozostałe strony postępowania poprzez strony internetowe Urzędu (BIP),

 Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji znak: WGK.6220.27.2016 z dnia 13.10.2016 r

Charakterystyka inwestycji

 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Inwestycją jest przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00 - od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granic miasta. Długość drogi wynosi 1,63 km. Ulica posiada jezdnię asfaltową o zmiennej szerokości 7,0 – 10,5 m, z częściowymi chodnikami. W pasie drogowym występują następujące urządzenia: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, napowietrzna i podziemna linia energetyczna i oświetleniowa, podziemna sieć ciepłownicza. Odwodnienie nawierzchni drogi częściowo odbywa się za pomocą istniejącej kanalizacji deszczowej, a częściowo – spływem powierzchniowym.

                    Przedsięwzięcie wymaga częściowego poszerzenia granic istniejącego pasa drogowego Przebudowa ulicy realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 20111/2, 20110, 20109/1, 20085/3, 23782/2, 20054/4, 23796/4, 23597/3, 23596/1, 20065/1, 20249, 20062/1, 20049, 20244/1, 30029, 30028, 30020, 30030, 30001, 20400, 20255/4, 20253, 20251/1, 20250/2, 20248/1, 20061/4, 20060/5, 20059/1, 20059/2, 20046, 23554, 23553, 23551, 20043/1, 20217/2, 20018, 20011, 20047, 30027/1, 30023, 30022, 30928, 30927, 30017, 30016/1, 30015/1, 30015/2, 30014, 30013 oraz dz. nr ewid.: 177/2 i 1033 - obręb Stare Kupiski.

Realizacja przebudowy ulicy i infrastruktury towarzyszącej nie wymaga wycinki drzew czy krzewów.  

          W otoczeniu ulicy występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowo-mieszkaniowa i usługowa, grunty rolne oraz obiekty handlowe i produkcyjne. W sąsiedztwie przedsięwzięcia znajduje się zabytkowy zespół przemysłowy o funkcji usługowej. Inwestycja znajduje się poza granicami terenów chronionych z uwagi na walory przyrodnicze czy krajobrazowe, w tym poza obszarami sieci Natura 2000, a także poza pozostałymi formami ochrony przyrody.

 1. Rodzaj technologii.

Projektowana jest droga o nawierzchni asfaltowej o następujących parametrach:

 •      klasa techniczna drogi: G,
 •      prędkość projektowa: 50 km/h,
 •      kategoria ruchu: KR4,
 •      szerokość jezdni: 7,0 – 10,25m,

Przedsięwzięcie obejmuje także:

 •   budowę kładki dla pieszych i rowerzystów przy moście na rzece Łomżyczka,
 •   budowę ciągu pieszo – rowerowego i chodników,
 •   przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 •   budowę dodatkowych pasów skrętu w lewo i w prawo,
 •   budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 •   budowę pętli autobusowej oraz przejść z wyspami azylu,
 •   budowę oświetlenia ulicy,
 •   przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej z wyprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do Łomżyczki: przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie wpustów i studni (ok. 711 m), a na pozostałym odcinku budowany będzie kanał deszczowy o średnicy 300 - 400mm; zaprojektowane zostaną dwa wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Łomżyczka, a przed wylotami zabudowane będą separatory substancji ropopochodnych;
 •   przebudowę sieci kolidujących z projektowaną inwestycją (telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociągowej i gazowej).

Projektuje się rozbiórkę części istniejącego mostu drogowego na Łomżyczce oraz zwiększenie przekroju poprzecznego płyty obiektu i wykonanie wzmocnienia. Przyczółki, skrzydła i posadowienie mostu pozostają bez zmian. Nie zmieni się również światło poziome. Projektuje się także rozbiórkę elementów stalowych istniejącego obok mostu kolejkowego i budowę kładki na Łomżyczce dla potrzeb ruchu pieszo-rowerowego, nad istniejącą konstrukcją. Kładkę zaprojektowano jako konstrukcję stalową, jednoprzęsłową o rozpiętości ok.12 m i szerokości 3,2 m. Prace w obrębie koryta Łomżyczki ograniczą się do prac profilowych i porządkowych. Profil dna rzeki pozostanie nienaruszony.

Zaprojektowano również rozebranie ścianek czołowych i obustronne przedłużenie części przelotowej przepustu na Lepackiej Strudze, w nawiązaniu do rozwiązań branży drogowej. Przewidziano również możliwość wykonania płyt przejściowych na istniejącym obiekcie. Prace w obrębie koryta Lepackiej Strugi, to roboty związane z posadowieniem przedłużenia przepustu oraz profilowanie i porządkowanie dna i skarp cieku, z możliwością wykonania umocnień dna, skarp i drewnianych palisad.

 1. Rozwiązania chroniące środowisko.

Planowane są następujące działania chroniące środowisko:

 •    ograniczenie prac budowlanych do pory dziennej (w godzinach 6-22),                                                                                     
 •    materiały budowlane dowożone będą specjalistycznymi, oplandekowanymi pojazdami,
 •    pracujący na budowie sprzęt mechaniczny będzie poruszał się tylko w obrębie pasa drogowego,
 •    baza budowy wyposażona będzie w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych,
 •    prowadzona będzie prawidłowa gospodarka odpadami, tj. odpady budowlane będą selektywnie zbierane i przekazywane uprawnionym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia,
 •    podczyszczenie ścieków opadowych i roztopowych w separatorach subst. ropopochodnych przed wprowadzeniem do odbiornika,
 •    zastosowanie nawierzchni SMA (z mieszanki mastyksowo-grysowej) o obniżonym poziomie emisji hałasu.

Wpływ planowanych robót w obrębie cieków wodnych minimalizowany będzie poprzez:

 •    zabezpieczenie koryta rzeki, szczególnie w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych,
 •    zapewnienie możliwości migracji ryb i płazów poprzez etapowanie wykonania prac w korycie rzeki,
 •    ingerencja w koryto cieku zostanie ograniczona do minimum.
 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 13 paź 2016 09:40
 • Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2016 10:03
 • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 wrz 2020 10:16