Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku.

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA

w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska, na zasadach i w trybie określonym w art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)

podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

 

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŁOMŻY
NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 ROKU”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Konsultacje będą trwały od dnia 26 października do dnia 15 listopada 2016 roku.

Z treścią „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łomży na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku” oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się:

- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża,
w pokoju nr 103, w godzinach pracy Urzędu,

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży,
www.lomza.pl/bip/ w zakładce „Projekt Programu Ochrony Środowiska” .

Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: m.muczynska@um.lomza.pl;
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża;
  • bezpośrednio do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój nr 103, w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Łomża.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 25 paź 2016 13:32
 • Data opublikowania: wtorek, 25 paź 2016 13:58
 • Data edycji: wtorek, 25 paź 2016 14:00
 • Wytwarzający informację: Z-ca Prezydenta Miasta Andrzej Z. Garlicki
 • Opublikował(a): Muczyńska Marta
 • Zaakceptował(a): Muczyńska Marta
 • Artykuł był czytany: 2879 razy
 • Ilość edycji: 3