Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Łomży Prezydent Miasta Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
 2. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych Pana Andrzeja Kondraciuk, z którym można skontaktować się telefonicznie 86 215 67 33, poprzez email a.kondraciuk@um.lomza.pl w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Łomży, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień.
 3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Łomża - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Łomży,
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Łomży,
  • realizacji umów – gdzie strona jest osoba której dane dotyczą,
  • w szczególnych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być
  • organy władzy publicznej, oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego;
  • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw,prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw  wobec przetwarzania jej danych osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, któremu podlega Administrator,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  • prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, dostarczyła danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki :
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • Data powstania: Data powstania: środa, 7 lut 2018 08:21
 • Data opublikowania: środa, 7 lut 2018 08:24
 • Data edycji: środa, 23 maj 2018 15:42