Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

POSTANOWIENIE w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania

Postanowienie - OSI POLAND FOODWORKS

         Łomża 2018-06-28

WGK.6220.10.2018

POSTANOWIENIE

                Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 61 ust. 1 pkt. 1, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 2 i ust. 3, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257, ze zm.) na wniosek OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego wraz z instalacją do uboju bydła o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę oraz instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę na działce nr 31323 przy ul. Ciepłej w Łomży

stwierdza się

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

Raport należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W raporcie w sposób szczególny uwzględnić następujące zagadnienia:

-         szczegółowo scharakteryzować technologię oraz urządzenia i obiekty produkcyjne projektowanej ubojni i przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego oraz urządzenia i instalacje pomocnicze (chłodnicze, oczyszczanie ścieków, magazynowanie środków chemicznych i in.);

-         przeprowadzić analizę oddziaływania całej projektowanej inwestycji dla maksymalnej zdolności produkcyjnej zakładu; oddziaływanie w zakresie zanieczyszczeń powietrza i hałasu określić także w formie graficznej, odnosząc się do możliwości wystąpienia uciążliwości odorowych oraz gazów złowonnych;

-         opisać szczegółowo sposób postępowania z powstającymi w zakładzie odpadami, w tym warunki ich magazynowania i dalszy sposób postępowania;  

-         ocenić ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub innych zagrożeń wpływających na funkcjonowanie zakładu (pożar, wybuch, brak zasilania, rozszczelnienie) określić środki zapobiegawcze, przeciwdziałające skutkom takich awarii.

Uzasadnienie

W dniu 29.05.2018 r OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. w, reprezentowana przez pełnomocnika Marcina Nowaka, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zakładu produkcyjnego wraz z instalacją do uboju bydła o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę oraz instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę na działce numer ewidencyjny 31323 przy ul. Ciepłej w Łomży.

Zgodnie z przedłożoną Kartą informacyjną przedsięwzięcie polega na budowie zakładu prowadzącego ubój bydła i przetwarzanie surowców pochodzenia zwierzęcego oraz sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego. W skład instalacji do uboju bydła wchodzi:

-  magazyn żywca oraz surowców pomocniczych,

-  linia ubojowa o maksymalnej wydajności 200 ton tusz wołowych na dobę,

-  linia do rozbioru mięsa wołowego o zdolności produkcyjnej 200 ton wyrobów gotowych na dobę,

-  magazyny wraz z dokami załadunkowymi.

Planowana jest budowa budynku produkcyjnego, dwukondygnacyjnego, z częścią socjalną, biurową i magazynową oraz obiektów towarzyszących: kotłowni gazowej o mocy nominalnej 1,6 MW, portierni, podczyszczalni ścieków, dróg wewnętrznych i placów manewrowych. Łączna powierzchnia zabudowy obiektów budowlanych wyniesie 7 000 m2.

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 2,5 ha. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr 484/LIII/18 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 25.04.2018 r. Zgodnie z zapisami planu działka nr 31323 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „2PU” - teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną i usługową.

Najbliższa zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna znajduje się w odległości ok. 400 m od planowanego zakładu (zabudowania przy ul. Tkackiej i Grabowej oraz ul. Studenckiej). W odległości ok. 150 m przy ul. Ciepłej 22 znajduje się Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Teren przedsięwzięcia to niezabudowana działka będąca nieużytkiem. Od strony południowej sąsiaduje z Ciepłownią Miejską, a od wschodu, północy i zachodu znajdują się terenu niezagospodarowane.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie terenów lub obiektów chronionych z uwagi na walory przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe czy też architektoniczne, w tym nie występują formy ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody, takie jak: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz otuliny tych form. Najbliższe obszary Natura 2000, to położony w odległości ok. 2,0 km obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Narwi PLB140014 oraz w odległości ok. 3,0 km specjalny obszar ochrony siedlisk pn. Ostoja Narwiańska PLH200024. Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego otoczeniu nie występują:

- obszary wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszary wybrzeży czy przylegające do jezior;

- obszary objęte ochroną na mocy przepisów szczególnych, w tym strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód podziemnych;

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie kulturowe orazarcheologiczne;

- uzdrowiska i strefy ochronne uzdrowisk.

Przedsięwzięcie położone jest w granicach regionu wodnego Środkowej Wisły, obszar zlewni nr 263941 Lepacka Struga do dopływu spod Mątwicy oraz w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 51 (poziom czwartorzędowy) i w północnej części GZWP nr 215 (Subniecka Warszawska, zbiornik nieudokumentowany).

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt. 95 i pkt. 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t.Dz.U.2016.71, ze zmianami), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje do uboju zwierząt oraz instalacje do przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok. Zgodnie z art. 72 ust. 2 pkt. 2 i art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - realizacja projektowanego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym dla ww. postępowania i decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Analizując złożoną w postępowaniu Kartę informacyjną inwestycji stwierdzono, że zarówno charakterystyka przedsięwzięcia jak i opis jego oddziaływania nie zawiera istotnych elementów identyfikujących źródła wszystkich możliwych emisji i uciążliwości dla środowiska i ludzi. Z przedłożonych informacji wynika, że planowany zakład funkcjonować będzie przez całą dobę, a jego skala będzie znacząca, bo planowany jest ubój bydła o wydajności 200 ton/dobę i rozbiór mięsa o wydajności 200 ton wyrobów gotowych na dobę. Budowa takiego zakładu w granicach miasta, w sąsiedztwie terenów inwestycyjnych oraz rozwijającej się zabudowy usługowej i mieszkaniowej wymaga przedstawienia jego szczegółowej charakterystyki oraz przeprowadzenia analizy możliwego oddziaływania na środowisko i warunki życia ludzi. Karta informacyjna nie odnosi się do możliwości powstawania odorów i gazów złowonnych w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia. Opis magazynowania odpadów zawiera informacje
o standardowym postępowaniu ze zwykłymi odpadami, a nie odpadami powstającymi w projektowanym zakładzie (wrażliwe odpady biologiczne). Także przestawione oddziaływanie w zakresie emisji hałasu nie identyfikuje i nie uwzględnia wszystkich operacji, urządzeń i obiektów mających wpływ na klimat akustyczny (rozładunek i przetrzymywanie zwierząt, przetwórstwo, chłodzenie).

Przedłożone z wnioskiem informacje nie zapewniają, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie wykroczy poza granice terenu inwestycji. Dlatego też stwierdzonoobowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …. oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na powietrza i warunki akustyczne.

W raporcie należy w szczególności:

-         szczegółowo scharakteryzować wszystkie procesy, urządzenia i obiekty produkcyjne ubojni i przetwórni, w tym: przyjęcie i magazynowanie żywca, uboju i przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego oraz urządzenia i instalacje pomocnicze, w tym kanalizacyjne i oczyszczania ścieków, chłodnicze, magazynowania środków chemicznych, i in.,

-         przeprowadzić analizę oddziaływania całej projektowanej inwestycji dla maksymalnej zdolności produkcyjnej zakładu,  

-         określić szczegółowo oddziaływanie całego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu (zidentyfikować wszystkie źródła emisji i hałasu), także w formie graficznej, w tym ocenić możliwość wystąpienia uciążliwości odorowych i gazów złowonnych oraz przewidziane do zastosowania rozwiązania techniczno-technologiczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływanie na środowisko i warunki życia ludzi,

-         opisać szczegółowo sposób postępowania z powstającymi w zakładzie odpadami,
w tym warunki ich magazynowania i dalszy sposób postępowania,  

-         ocenić ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub innych zagrożeń wpływających na funkcjonowanie zakładu (pożar, wybuch, brak zasilania, rozszczelnienie) określić środki zapobiegawcze, przeciwdziałające skutkom takich awarii.

Biorąc pod uwagę ww. warunki, a w szczególności rodzaj przedsięwzięcia i jego charakterystykę stwierdzono, że istnieje potencjalna możliwość znaczącego oddziaływania planowanego zakładu na środowisko, orzeczono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Wykonanie raportu pozwoli na ocenę, czy projektowana instalacja spełnia wymogi prawne i techniczno-technologiczne stawiane tego typu przedsięwzięciom, a oddziaływanie przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie jakości środowiska poza terenem inwestycji i warunki użytkowania terenów sąsiednich.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, który postanowieniem
z dnia 13.06.2018 r wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu zgodny z art. 66 ww. ustawy, wskazując na konieczność przeprowadzenia analizy oddziaływania inwestycji na środowisko dla maksymalnej zdolności produkcyjnej zakładu,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nr 65.NZ.2018 z dnia 18.06.2018 r, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie,

oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Ostrołęce, który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

W związku z art. 6. ust. 1. ww. ustawy nie jest wymagana opinia organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego.

Biorąc pod uwagę łączne ww. warunki oraz uwzględniając opinię RDOŚ w Białymstoku i PPIS w Łomży stwierdzono, że istnieje potencjalna możliwość znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu.

Dane o postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. 

 

Otrzymują strony postępowania przez strony internetowe Urzędu (BIP)

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 28 cze 2018 13:53
  • Data opublikowania: czwartek, 28 cze 2018 13:58
  • Data edycji: czwartek, 28 cze 2018 13:59
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 wrz 2020 10:14
  • Wytwarzający informację: Andrzej Karwowski
  • Opublikował(a): Borawska Maria
  • Zaakceptował(a): Borawska Maria
  • Artykuł był czytany: 4842 razy
  • Ilość edycji: 2