Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE

Dotyczy zmiany pozwolenia na rozbudowę budynku zakładu produkcji szyb zespolonych UNIGLASS POLSKA Sp. z o.o., ul. Mała Kraska 11A, 18-400 Łomża

            Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 85 ust. 3-ustawy z dnia 3 października 2008 r., - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami ) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10.07.2020 r. została wydanadecyzja Nr 158/20 dla UNIGLASS POLSKA Sp. z o.o., ul. Mała Kraska 11A, 18-400 Łomża  w sprawie zmiany pozwolenia nr 10/18 z dnia 18.01.2018 r. na rozbudowę budynku zakładu produkcji szyb zespolonych o część socjalno-biurową, magazynowo-produkcyjną i podwieszone zadaszenia wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. 40110/2, 40109/3, 40109/5, 40109/10, 40058/2, 40055/2, 40054/4, 40059, 40056/2, 40060/2, 40057/2, 40109/8 położonych przy ul. Mała Kraska 11A w Łomży w części architektoniczno - konstrukcyjnej, parametrów technicznych projektowanej rozbudowy, zagospodarowania terenu i bilansu terenu.

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.          

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami ), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec   organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 10 lip 2020 14:51
  • Data opublikowania: piątek, 10 lip 2020 14:56
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sie 2020 08:44