Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Prezydent Miasta Łomża ogłasza: pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ulicy Ciepłej.

PREZYDENT

MIASTA ŁOMŻA

WGN.6840.3.10.2020                                                                                                                                                                                               Łomża, 16 października 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782), § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, poz. 1698) oraz uchwały nr 412/XLVIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża oraz uchwały nr 444/LII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 kwietnia 2014 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, położonej w Łomży przy ulicy Ciepłej

Prezydent Miasta Łomża ogłasza:

pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ulicy Ciepłej, stanowiącej własność Miasta Łomża, wymienionej w poniższym wykazie:

Lp

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Cena wywoławcza netto

Wadium

1

31323

2,4776 ha

LM1L/00027323/5

3 280 000 zł

328 000 zł

2. Na nieruchomości objętej przetargiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 484/LIII/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej). Zgodnie z miejscowym planem nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 31323 położona jest na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej.

3. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich. Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony poprzez działkę o nr geod. 30409/8, będącą własnością Miasta Łomża.

4. Nieruchomość położona jest w obszarze objętym Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Łomża, której siedziba znajduje się w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 49, w związku z czym nabywcę nieruchomości obowiązuje Regulamin SSSE SA w Suwałkach, z którym można zapoznać się w siedzibie SSSE SA w Suwałkach, ul. Noniewicza 49 lub na stronie internetowej http://www.ssse.com.pl/o-ssse/do-pobrania/regulamin.html. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1670) zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.

5. Sprzedaż nieruchomości obostrzona zostanie terminem jej zagospodarowania przez Nabywcę polegającej na wybudowaniu obiektu produkcyjno-usługowego (tj. wybudowaniu budynku w stanie surowym zamkniętym, co oznacza wykonanie prac ziemnych, wymurowanie ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych), ścian działowych, wykonanie stropów, kominów, wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego, wstawienie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych) zgodnie z obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego. Zakończenie inwestycji winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji w terminie 4 lat od dnia spisania umowy sprzedaży. W przypadku nie wywiązania się Nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości Miasto Łomża zastrzeże sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

6. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 213 – II piętro (sala konferencyjna), o godz. 10.00, w dniu 17 grudnia 2020 roku.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu tożsamości oferenta, w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, w przypadku udziału osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dowód osobisty oraz wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (ostatni miesiąc).

8. Wadium w wysokości 328 000 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża (liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Miejskiego). W tytule przelewu należy podać numer działki, której dotyczy wpłacane wadium.

9. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

12. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne (wraz usunięciem z działki ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją) ponosi Nabywca.

14. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 2. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, co do którego wymagane będzie uzyskanie zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, nie uzyskanie zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia jako nabywcy, skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium.
 3. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 4. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wpłacić cenę zbycia nieruchomości, kwotę osiągniętą w przetargu, powiększoną o obowiązującą stawkę VAT, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 23 1560 0013 2294 6771 7000 0005, przed podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca pokryje koszty aktu notarialnego w dniu jego zawarcia.
 5. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży oraz opublikowane na stronie www.lomza.pl/bip i www.lomza.pl
 6. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkami przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami pokój 211, tel. 86 215-68-24.
 7. Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

 

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 

 

 

 

 

 

Akceptowała: Paulina GałązkaNaczelnik -Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – tel. 86 215 68 19

Opracował/sprawę prowadzi: Tomasz Brokowski – podinspektor – WGN – tel. 86 215 68 24

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 16 paź 2020 14:17
 • Data opublikowania: piątek, 16 paź 2020 14:25
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 18 gru 2020 07:58
 • Wytwarzający informację: Zastępca Prezydenta Andrzej. Z. Garlicki
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Naczelnik WGN Paulina Gałązka
 • Artykuł był czytany: 4539 razy
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej