Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych do Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży

Dostawa mięsa, wędlin i konserw oraz nabiału i produktów mleczarskich

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży , ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel.  086 2165175 , faks 086 2165175.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży: mięso, wędliny i konserwy, nabiał i produkty mleczarskie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, wymagane jest posiadanie doświadczenia w realizacji zamówień zbliżonych do przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Znajdują się sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy, ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. Wykonawca spełnił. 3. Brak jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez Zamawiającego od Wykonawcy, wskazanego w Wykazie dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków stanowić będzie podstawę do wezwania Wykonawcy, który w określonym terminie nie złożył oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, który złożył dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne było by unieważnienie postępowania..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: VII. Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie VI. 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Prawo zamówień publicznych zał. Nr 3. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 1.3. Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem II punkt 3 SIWZ oraz odpowiednie załączniki 2a - 2g (kalkulacja cenowa) w zależności, na którą grupę wykonawca składa ofertę. 1.4. Oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia pełnomocnictwa osobyosób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę gdy nie wynika to z ww. dokumentów..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um.lomza.pl/bip/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży ul. Kopernika 16.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży ul. Kopernika 16 - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa mięsa, wędlin i konserw.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa mięsa, wędlin i konserw do Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

   


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: nabiał i produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa nabiału i produktów mleczarskich do Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

   


 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 5 lis 2009 10:13
 • Data opublikowania: czwartek, 5 lis 2009 10:31