Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 451/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm.poz. 645 i poz. 1318, z 2014 poz. 379), art. 7  ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej przez podatników podejmujących po raz pierwszy taką działalność na terenie Miasta Łomża, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności;

2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej;

3) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej prowadzonej na terenie miasta Łomża, pod warunkiem utworzenia w okresie 3  miesięcy poprzedzających nabycie prawa do zwolnienia dodatkowo co najmniej 3  stałych miejsc pracy – będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorcy[1]),

4) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej prowadzonej na terenie miasta Łomża, pod warunkiem utworzenia w okresie 3  miesięcy poprzedzających nabycie prawa do zwolnienia dodatkowo co najmniej 10 stałych miejsc pracy - będących w posiadaniu małego przedsiębiorcy[2]),

5) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej prowadzonej na terenie miasta Łomża, pod warunkiem utworzenia w okresie 3  miesięcy poprzedzających nabycie prawa do zwolnienia dodatkowo co najmniej 25 stałych miejsc pracy - będących w posiadaniu średniego przedsiębiorcy[3]),

6) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej prowadzonej na terenie miasta Łomża, pod warunkiem utworzenia w okresie 3  miesięcy poprzedzających nabycie prawa do zwolnienia dodatkowo co najmniej 50 stałych miejsc pracy - będących w posiadaniu przedsiębiorcy nie wymienionego w pkt. 3, 4  i 5.

2. Zwolnieniem nie są objęte grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby dystrybucji paliw /w tym stacji paliw/, a także zajętych na potrzeby działalności handlowej.

§ 2. 1. Za dzień rozpoczęcia działalności produkcyjnej lub usługowej uważa się zdarzenie, z którym ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wiąże taki skutek.

2. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle nabyte po wejściu w życie uchwały.

3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1  ust. 1  pkt. 1, przysługuje przez dwanaście miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

4. Zwolnienie, o którym mowa w § 1  ust. 1  pkt. 2  przysługuje przez dwanaście miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego, pod warunkiem że przez okres zwolnienia nieruchomość zostanie w całości lub części przystosowana na potrzeby prowadzenia działalności.

5. Zwolnienie, o którym mowa w § 1  ust. 1  pkt. 3, 4, 5  i 6  przysługuje przez dwanaście miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym utworzono nowe miejsca pracy.

6. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w danym przedsiębiorstwie w okresie 3  miesięcy poprzedzających fakt nabycia uprawnienia do zwolnienia o którym mowa w § 1  ust. 1  pkt. 3, 4, 5  i 6  pomniejszona o liczbę osób zwolnionych w roku ubiegania się o zwolnienie wynosić będzie:

a) co najmniej 3  osoby /§ 1  ust. 1  pkt. 3/,

b) co najmniej 10 osób /§ 1  ust. 1  pkt. 4/,

c) co najmniej 25 osób /§ 1  ust. 1  pkt. 5/,

d) co najmniej 50 osób /§ 1  ust. 1  pkt. 6/.

7. Zwolnienie, o którym mowa w § 1  ust. 1  pkt. 3  i 4  oraz pkt. 5  i 6  przysługuje, jeżeli nowo utworzone miejsca pracy zostaną utrzymane przez co najmniej 2  lata od dnia udzielenia pomocy.

8. Zwolnienie, o którym mowa w § 1  ust. 1  nie dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą powstałych w wyniku przekształcenia, połączenia, przejęcia, bądź wydzielenia z innych podmiotów gospodarczych uprzednio działających na terenie Miasta Łomża.

9. Zwolnienie, o którym mowa w § 1  ust. 1  nie dotyczy podatników posiadających zaległości w podatkach i opłatach będących dochodem budżetu miasta Łomża na dzień złożenia informacji.

§ 3. 1. W przypadku korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1  ust. 1  podatnik nie może równocześnie korzystać z pomocy udzielanej przez Prezydenta Miasta Łomża z innych tytułów.

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1  ust. 1  podatnik nie może korzystać ze zwolnienia jeśli w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku korzystał z pomocy udzielonej przez Prezydenta Miasta Łomża z innych tytułów.

§ 4. 1. Podatnik który nabył prawo do zwolnienia jest zobowiązany złożyć informację w terminie 3  miesięcy od nabycia prawa do zwolnienia, w przeciwnym razie traci prawo do zwolnienia.

2. Do informacji, o których mowa w ust. 1  należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do objęcia zwonieniem:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie krórych ma być przeznaczona pomoc de minimis.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia, podatnik traci prawo do tego zwolnienienia od dnia udzielenia pomocy.

4. Podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 1  ust. 1  pkt. 3, 4, 5  i 6  jest obowiązany przedkładać po ukończeniu każdego kwartału roku podatkowego w terminach do dnia: 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października /przez okres 2  lat/ informację dotyczącą poziomu zatrudnienia określonego w sposób o którym mowa w § 2  ust. 6  oraz informację o regulowaniu należności wobec pracowników.

5. Podatnik traci prawo do zwolnienia w przypadku podnajmu osobom trzecim lub sprzedaży nieruchomości lub jej części będącej przedmiotem zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały w czasie trwania zwolnienia.

6. Podatnik traci prawo do zwolnienia w przypadku nie wywiązywania się z regulowania przewidzianych przez Kodeks pracy zobowiązań wobec pracowników.

§ 5. 1. Zwolnienia, o których mowa w § 1  ust. 1  stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz.Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013/.

2. Zwolnienia, o których mowa w § 1  ust. 1  nie dotyczą podatników prowadzących działalność gospodarczą, gdy:

1) kwota zwolnienia łącznie z pomocą uzyskaną przez podatnika w okresie trzech lata podatkowych przekracza 200.000 EURO,

2) kwota zwolnienia łącznie z pomocą uzyskaną przez podatnika prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów w okresie trzech lat podatkowych przekracza 100.000 EURO.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 365/LVII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości /Dziennik Urzędowy Województwa Polskiego z dnia 5  grudnia 2005 roku Nr 248 poz. 2766/, Uchwała Nr 467/LXXII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 października 2006 roku zmieniającej Uchwałę Nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 25 października 2006 roku Nr 255 poz. 2540/ oraz Uchwała Nr 96/XX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2007 roku zmieniającej Uchwałę Nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 9  października 2007 roku Nr 220 poz. 2250/.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i będzie obowiązywać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku[4]).


 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

 


[1]) Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.


[2]) Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.


[3]) Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.


[4]) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz.Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013/

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:31
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 2256 razy