Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 475/LV/14

z dnia: z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/LIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 7  ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 451/LIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomoci /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego poz. 2163 z dnia 5  czerwca 2014 roku/ wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2  skreśla się ust. 1, ustepy 2-9 otrzymują numerację 1-8

2. § 4  ust. 1  otrzymuje brzmienie: „Podatnik który nabył prawo do zwolnienia jest zobowiązany złożyć informację w terminie 3  miesięcy od nabycia prawa do zwolnienia, w przeciwnym razie traci prawo do zwolnienia. Wzór informacji określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).„

3. § 8  na końcu kropkę zmienia się na przecinek i dodaje się wyrazy ”z zachowaniem uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały do czasu ich wygaśnięcia.„

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i będzie obowiązywać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku[1]).

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

 

 [1]) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz.Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013/

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 26 cze 2014 10:50
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1228 razy