Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o odwołaniu sesji

OGŁOSZENIE o odwołaniu XXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży zwołanej na dzień 24 czerwca 2020 r.

 

 

 

W związku z koniecznością wprowadzenia środków ostrożności, spowodowanych rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem  w mieście, jak również mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miasta oraz mieszkańców  informuję, że sesja Rady Miejskiej Łomży, zwołana  na dzień 24 czerwca 2020 r.  na godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 zostaje odwołana.

 

                                                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                                                               Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                 Alicja Konopka

 

Pliki do pobrania:

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2020 13:40
 • Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2020 13:42


zaproszenia na obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 27 maja 2020 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu kwietniu 2020 r. /druk nr 404/

 

 1. Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk nr 415/- wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Analiza funkcjonowania MPEC oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło /druk nr 418/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy /druk nr 408/- wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży za 2019 r. /druk nr 368/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2019 rok. /druk nr 361/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej /druk nr 406/- wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)   w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 - 2034 /druk nr 419, 419A/

 

b)  zmieniającej uchwałę Nr 205/XVIII/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łomża na rok 2020 /druk nr 420, 420A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 10. Rozpatrzenie wniosku klubu Radnych Przyjazna Łomża dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr 130/XXII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych /druk nr 405, 405A/

 11. Podjęcie uchwał:

 

a)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 407, 407A/

 

b)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża/druk nr 407, 407B/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Łomża /druk nr 411, 411A/- wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Miasta Łomża, a także form i zakresu tej pomocy/druk nr 412, 412A/- wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomża /druk nr 413, 413A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa

 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta Łomża na rok 2020 /druk nr 414, 414A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Sybiraków /druk nr 410, 410A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok /druk nr 390/- wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 18. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał podjętych przez Radę w I kwartale 2020 r. / druk nr 403/- wiodąca Komisja Rewizyjna

 19. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie skargi mieszkańca.

 20. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 21. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XXIV sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

 

                                                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

          

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 maj 2020 09:35
 • Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2020 09:45
 • Data edycji: poniedziałek, 25 maj 2020 12:17