Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury - czekamy na zgłoszenia

Do końca marca 2022 r. można zgłaszać kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Łomży za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochrony kultury. Uchwałą Nr 429/XLV/21 Rady Miejskiej w Łomży z dn. 27 października 2021 roku przyjęto nowy regulamin (wraz z załącznikami) dorocznych nagród Prezydenta Łomży w dziedzinie kultury. Regulamin precyzuje dziedziny działalności zgłaszanych kandydatów (twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury, ochrona kultury) oraz określa kategorie nagród (za całokształt, za szczególne osiągnięcia w roku poprzednim, nagroda specjalna). Poszerzono także grono podmiotów mających prawo wnioskować o przyznanie nagrody. Uchwała znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego pod adresem http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=8474

Kogo można zgłosić do nagrody?

Do nagrody mogą być nominowani twórcy (sztuki wizualne, muzyka, literatura, sztuki estradowe i sceniczne), animatorzy i popularyzatorzy kultury oraz osoby i podmioty zajmujące się ochroną kultury i dziedzictwa narodowego. Mogą to być osoby indywidualne, zespoły, grupy oraz inne podmioty. Nominaci powinni mieć związek z Łomżą poprzez np. miejsce zamieszkania, działalności a także poprzez łomżyńską tematykę czy też działania kulturalne promujące nasze miasto niezależnie od miejsca zamieszkania.

Kto może składać wnioski o przyznanie nagrody?

Wnioski mogą składać dyrektorzy instytucji kultury, związki twórcze, stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność kulturalną, lokalne uczelnie wyższe i szkoły artystyczne, związki zawodowe oraz grupy co najmniej 5 osób reprezentujących środowiska twórcze, dziennikarskie i inne zajmujące się popularyzacją kultury.

Termin i sposób składania wniosków:

Komputerowo wypełniony i podpisany wniosek wraz z podpisanym oświadczeniem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1, pok. 5 do 31 marca 2022 r.  Formularz wniosku wraz z oświadczeniem można pobrać ze strony internetowej www.lomza.pl. lub może być przesłany na adres e-mail wskazany przez wnioskodawcę. Informacje pod nr telefonu: 86 307 00 44 lub 86 216 24 63 (kontakt mailowy: r.borawski@um.lomza.pl ).

Wnioski, zgodnie z Regulaminem, zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Łomża. Ostateczną decyzję o przyznaniu Nagród podejmuje Prezydent Łomży, a o terminie i miejscu wręczenia Nagród wnioskodawcy i laureaci zostaną poinformowani stosownym zaproszeniem.

 

 

Do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Wniosek o przyznanie nagrody (Karta zgłoszenia)
  3. Oświadczenia

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 16 lut 2022 11:04
  • Data opublikowania: środa, 16 lut 2022 11:08
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2022 17:31