Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego » Posiedzenia ŁRDPP

Informacja o posiedzeniu Rady

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się 5 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 18.00 w formie zdalnej (online).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Dyskusja nad kandydaturami w konkursie Łomżyński Społecznik Roku, Łomżyńska Inicjatywa Roku 2021
3. Sprawy różne

 

 

2022-01-05 08:06 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Informacja o posiedzeniu Rady

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.35 w Hali Kultury w Łomży.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Dyskusja nad projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
3. Sprawy różne

2021-10-21 08:37 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Informacja o posiedzeniu Rady

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Hali Kultury, Pl. Stary Rynek 6.

Proponowany porządek obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Dyskusja o programie współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi - debata nad kształtem propozycji Rady.
3. Hala Kultury a łomżyńskie organizacje pozarządowe.
4. Sprawy różne.


2021-08-04 08:04 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Informacja o posiedzeniu Rady

Posiedzenie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się we wtorek 6 lipca 2021 r. o godz. 17.00 w Hali Kultury, Pl. Stary Rynek 6 w Łomży.

Proponowany porządek obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Hala Kultury a łomżyńskie organizacje pozarządowe.
3. Dyskusja o programie współpracy Miasta Łomża z organizacjami pozarządowymi.
4. Sprawy różne.

2021-06-30 12:54 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Informacja o posiedzeniu Rady

W dniu 6 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z powodu sytuacji epidemiologicznej, przybierze ono formę zdalną.

Z uwagi na zachowanie jawności posiedzeń Rady, osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniu, proszone są o kontakt z Przewodniczącym Rady Sebastianem Chrzanowskim - sebachrz@gmail.com.

2020-11-05 13:07 Opublikował: Lukasz Czech

Posiedzenie ŁRDPP

13 października 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domek Pastora" w Łomży odbędzie się pierwsze posiedzenie III kadencji Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas posiedzenia członkowie ŁRDPP wybiorą ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2020-10-06 15:02 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Posiedzenie ŁRDPP

16 października o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.
2. Wyrażenie opinii na temat zastosowania regrantingu przy podziale środków z budżetu Miasta Łomża na realizację zadań publicznych.
3. Sprawy różne.

2019-10-16 14:39 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Posiedzenie nr 2/18 ŁRDPP dnia 3 grudnia 2018 r.

Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie nowych członków ŁRDPP
2. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego ŁRDPP
3. Analiza wniosków złożonych w konkursie Łomżyński Społecznik Roku, Łomżyńska Inicjatywa Roku – rekomendacje
4. Sprawy różne

Poniedziałek, 3 grudnia 2018 r., godz. 15.30, Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1

2018-11-30 09:43 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Inauguracyjne posiedzenie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Dnia 15 maja 2017 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Otworzyła je, przybyłych powitała i wręczyła listy gratulacyjne zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk.

Rada II kadencji została powołana Zarządzeniem Prezydenta Nr 89/17 z dnia 16 marca 2017 r. w składzie:
1.    Ewa Małgorzata Chludzińska
2.    Grażyna Czajkowska
3.    Wiesław Domański
4.    Danuta Gieraga
5.    Irena Anna Gorzoch
6.    Maria Krupa
7.    Katarzyna Kuklińska
8.    Agnieszka Barbara Muzyk
9.    Stanisław Oszkinis
10.    Henryk Porwisiak
11.    Joanna Salwa – Anucińska
12.    Ewa Sznejder
Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybrali Przewodniczącą (Grażyna Czajkowska), Wiceprzewodniczącą (Irena Anna Gorzoch) i Sekretarza (Danuta Gieraga) oraz zaplanowali działania na 2017 rok.

2017-05-22 08:44 Opublikował: Lukasz Czech

Ostatnie posiedzenie ŁRDPP

Projektowi nowego regulaminu konsultacji społecznych przyjrzeli się członkowie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na ostatnim posiedzeniu. Koniec kadencji Rady był okazją do podsumowania działalności organu konsultacyjnego i opiniodawczo-doradczego Prezydenta Miasta Łomży. Specjalne podziękowania skierowane przez Mariusza Chrzanowskiego Prezydenta Miasta Łomży wręczała członkom Rady Ewa Sznejder Naczelnik Centrum Współdziałania Społecznego.

Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego w ciągu dwóch lat swojej działalności analizowała i opiniowała projekty dokumentów, m.in. Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi, Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, projektu budżetu Miasta czy Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej. Jej członkowie wyjeżdżali na fora RDPP w województwie i innych regionach Polski, uczestniczyli w projekcie „Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, w ramach którego szkolili się i pracowali roboczo nad standardami powoływania i funkcjonowania RDPP. Brali też udział w spotkaniach w ramach tworzenia Programu Rozwoju Łomży. Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaangażowała się także w prace grupy roboczej współtworząc wraz z Urzędem Miejskim projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.

ŁRDPP tworzyło 12 osób, w tym: 3 przedstawicieli Rady Miejskiej Łomży, 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Łomży, 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ostatni skład ŁRDPP:

Józef Babiel
Anna Bigiej
Grażyna Czajkowska
Danuta Gieraga
Edward Matejkowski
Janusz Mieczkowski
Renata Nerkowska
Stanisław Oszkinis
Joanna Salwa-Anucińska
Henryk Sierzputowski
Andrzej Wojtkowski
Tomasz Wróblewski

Dziękujemy członkom ŁRDPP za wspólną pracę.

2016-06-16 08:48 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Grażyna Czajkowska przewodniczącą ŁRDPP

Grażyna Czajkowska przewodniczącą ŁRDPP
Grażyna Czajkowska - przewodnicząca ŁRDPP, Janusz Mieczkowski - wiceprzewodniczący ŁRDPP
3 listopada Łomżyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego wybrała nową przewodniczącą. W związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa w Radzie dotychczasowego przewodniczącego Kamila Kamińskiego, wiceprzewodniczący ŁRDPP Janusz Mieczkowski zwołał posiedzenie, na którym zarządził wybory. Kandydaturę Grażyny Czajkowskiej poparło 8 osób, jedna wstrzymała się od głosu.

Grażyna Czajkowska do tej pory pełniła funkcję sekretarza ŁRDPP. Jej miejsce, decyzją członków Rady, zajęła Danuta Gieraga.

2015-11-03 14:49 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Posiedzenie ŁRDPP 3 listopada 2015r.

We wtorek 3 listopada o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Łomży (sala przy Biurze Rady Miejskiej) odbędzie się posiedzenie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Planowany porządek posiedzenia:
1.Wydanie opinii do projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok.
2.Wybory Przewodniczącego Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3.Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący
Łomżyńskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
Janusz Mieczkowski

2015-11-02 09:12 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Posiedzenie ŁRDPP

Dnia 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży (II p.) odbędzie się spotkanie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Harmonogram spotkania:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Zatwierdzenie protokółu z posiedzenia Rady z dnia 14 stycznia 2015 roku.
3.Przedstawienie oferty konsultacji rocznego programu współpracy miasta z
organizacjami pozarządowymi – Fundacja SocLab.
4.Ustalenie harmonogramu pracy ŁRDPP na rok 2015.
5.Sprawy bieżące.
6.Zamknięcie obrad.

2015-04-23 08:23 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Sprawozdanie z działalności Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za 2014 rok

2015-03-16 09:56 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Wyjazdowe spotkanie ŁRDPP

Jak tworzyć Radę Działalności Pożytku Publicznego, jak powinna ona funkcjonować, na czym polega komunikacja pomiędzy jej członkami, ale także między urzędnikami i innymi organizacjami a Radą? Na te i wiele innych pytań szukali odpowiedzi członkowie Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie w Nowogrodzie zorganizował Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w ramach projektu „Dobre rady”.

Dwudniowe spotkanie wypełniła analiza pracy Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kontekście rekomendowanych standardów pracy RDPP wypracowanych przez panel ekspertów w Polsce. Członkowie łomżyńskiej Rady omawiali możliwości wdrożenia konkretnych rozwiązań w swojej pracy. Analizy dokonywali w grupach roboczych pod okiem Katarzyny Łotowskiej, trenera, eksperta ds. standardów RDPP, która omówiła standardy w zakresie tworzenia i funkcjonowania Rad Działalności, komunikacji, monitoringu i ewaluacji. Przedstawiła również model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych z uwzględnieniem miejsca i roli RDPP.

Celem spotkania było wzmocnienie potencjału Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wypracowanie skuteczniejszego narzędzia dialogu pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi, jak również komunikacji w Radzie. Oprócz członków Rady w dyskusji wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego, współpracujący z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie zostało przygotowane w ramach projektu „Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt do ŁRDPP:

rada.pozytku@um.lomza.pl

2015-03-10 12:15 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Prezydent na posiedzeniu Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Członkowie ŁRDPP spotkali się w ratuszu w środę 14 stycznia 2015 roku o godz. 8.00. Dyskutowali m.in. o konieczności uzupełnienia składu Rady, omawiali też sprawy bieżące. Wnosili uwagi do treści odnośników w zakładce „organizacje pozarządowe” utworzonych na miejskiej stronie internetowej, podkreślali znaczenie dobrej komunikacji między organizacjami i aktualizacji ich bazy w urzędzie. Z członkami Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spotkał się Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski.

Prezydent przekazał informację, że osobą bezpośrednio współpracującą z Radą w ramach swoich kompetencji jest Zastępca Prezydenta Miasta Łomży Agnieszka Muzyk. Podkreślił znaczenie głosu organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki Miasta. Poruszył również temat skutecznej promocji wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje tak, by uczestniczyło w nich jak najwięcej mieszkańców Łomży i gości.

2015-01-14 13:44 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Uchwała ŁRDPP nr 3/2014

z dnia 03.12.2014 roku w sprawie opinii do uchwały Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok.

Załączniki

  1. Uchwała 3/2014
2015-01-09 20:43 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Opinia ŁRDPP nr 1/2014

z dnia 03.12.2014 roku w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2015 rok.

Załączniki

  1. Opinia 1/2014
2015-01-09 20:41 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Protokół z posiedzenia ŁRDPP z dnia 3 grudnia 2014 roku

2015-01-09 20:39 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Uchwała ŁRDPP nr 2/2014

z dnia 10.09.2014 roku w sprawie opinii do Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

Załączniki

  1. Uchwała 2/2014
2015-01-09 20:37 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Uchwała ŁRDPP nr 1/2014

z dnia 10.09.2014 roku w sprawie opinii do Założeń Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża

Załączniki

  1. Uchwała 1/2014
2015-01-09 20:30 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Protokół z posiedzenia ŁRDPP z dnia 10 września 2014 roku

2015-01-09 20:25 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Protokół z posiedzenia ŁRDPP z dnia 10 lipca 2014 roku

2015-01-09 20:23 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Protokół z posiedzenia ŁRDPP z 18 czerwca 2014 roku

2015-01-09 20:19 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED