Łomża

Strona główna » Rewitalizacja » Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża

Zakończyliśmy etap opracowywania GPR! Rada Miejska Łomży uchwałą Nr 709/LXXXII/24 z dnia 28 lutego 2024 r. przyjęła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.

GPR to narzędzie stanowiące podstawę do prowadzenia procesu rewitalizacji na konkretnym fragmencie miasta, zwanym obszarem rewitalizacji. Jest to jedyny dokument strategiczny podejmowany przez Miasto, który dotyczy wyłącznie określnej jego części. Wynika to z założenia, że obszar rewitalizacji wymaga szczególnej uwagi, a więc rozproszenie działań nie byłoby wskazane.

Nie oznacza to oczywiście, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat Miasto nie będzie podejmowało działań mających na celu podniesienie warunków życia na innych obszarach Łomży.

Obszar rewitalizacji został wyznaczony uchwałą Nr 633/LXXIV/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 3895). Obszar ten wyznaczono na podstawie analizy 32 wskaźników z 5 różnych sfer, tj. społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Wszystkie te wskaźniki spełniają wymogi ustawy o rewitalizacji, a więc są obiektywne i weryfikowalne.

Proces rewitalizacji ma w pierwszej kolejności charakter społeczny, a jego celem jest poprawa jakości życia i aktywna pomoc w rozwiązaniu problemów mieszkańców, żyjących w tych częściach miast, które z różnych powodów znajdują się w trudnym położeniu.

2024-03-05 11:28 Opublikował: Anna Didenkow

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED