Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Zadania ze wsparciem budżetu państwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Miasto Łomża po raz kolejny realizuje zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", który dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
więcej

Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Miasto Łomża otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 13.680 zł na realizację w roku szkolnym 2023/2024 zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”.
więcej

Program Ministra Edukacji Narodowej „Aktywna tablica” – edycja 2023

„Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, w którym Miasto Łomża po raz kolejny uczestniczy. Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim w dniu 7 sierpnia 2023 r. cztery szkoły otrzymały dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 98.000 zł, która stanowi 80 % kosztów realizacji zadania.
więcej

Realizacja Modułu 3 wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"

Miasto Łomża po raz kolejny uczestniczy w programie „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego wspierane są organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
więcej

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 2022

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, w którym po raz trzeci biorą udział placówki oświatowe Miasta Łomża. Zadaniem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomaga realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Przyznane przez MEiN, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Miasto Łomża realizuje w 2023 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", który dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przed-szkolnego, szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wojewoda Podlaski przekazał na ten cel Miastu Łomża środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 55.000 zł.
więcej

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 2022

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, w którym po raz drugi biorą udział placówki oświatowe Miasta Łomża. Zadaniem programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomaga realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru.
więcej

Program Ministra Edukacji Narodowej „Aktywna tablica” 2022

„Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Miasto Łomża na podstawie umowy z 19 sierpnia 2022 r. otrzymało dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 84.000 zł, która stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny zapewnia Miasto Łomża jako organ prowadzący szkoły i wynosi 21.000 zł.
więcej

Realizacja Modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Miasto Łomża otrzymało w 2022 r. wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 104.808 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.
więcej

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” finansowany jest z budżetu państwa w ramach dotacji celowej. W latach 2022-2026 będą realizowane dwa zadania:
więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Miasto Łomża realizuje w 2022 r. zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", który dotyczy wspierania organów prowadzących placówki wychowania przed-szkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
więcej

Program "Laboratoria przyszłości"

„Laboratoria Przyszłości” to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
więcej

Program MALUCH+2021

Wojewoda Podlaski udzielił na 2021 r. Miastu Łomża dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
więcej

Program Ministra Edukacji Narodowej "Aktywna tablica" 2021

„Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Miasto Łomża otrzymało w 2021 r. dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 161.000 zł, która stanowi 80 % kosztów realizacji zadania. Wkład własny zapewnia Miasto Łomża, jako organ prowadzący szkoły i wynosi on 40.250 zł.
więcej

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru.
więcej

Realizacja Modułu 3 wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"

„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
więcej

Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”

foto
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja.
więcej

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2021

„MALUCH+” 2021 to Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w którym Miasto Łomża w br. uczestniczy po raz szósty. Z dofinansowania budżetu państwa korzystają trzy miejskie żłobki. W 2021 r. Wojewoda Podlaski udzielił Miastu Łomża dofinansowania w formie dotacji z rezerwy celowej w łącznej wysokości 79.920 zł, z przeznaczeniem na zadanie dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem w/w programu. Okres realizacji zadania to 12 miesięcy.
więcej

« · 1 · »

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED