Łomża

Strona główna » Miasto » Władze Miasta » Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta

pokój 123
tel. 86 2156725
e-mail: sekretarz@um.lomza.pl

Tamara Alicja Małachowska – ur. 18 kwietnia 1958r. w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, kierunek prawno-sądowy - legitymuje się tytułem magistra nauk prawnych.
Ukończyła również studia podyplomowe potwierdzone dyplomem specjalizacji: „Specjalistyczne studium menadżera personalnego”, „Zarządzanie kadrami w administracji publicznej”, „Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej”,  „Organizacja pomocy społecznej”, „Nowoczesne zasady pomiaru dydaktycznego”  oraz liczne szkolenia z zakresu administracji publicznej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, aplikowania i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE, polityki społecznej, partnerstwa lokalnego, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W Urzędzie Miejskim w Łomży pracuje od 1 stycznia 1999 roku.
W okresie od 1.01.1999 do 28.02.2011r. pełniła funkcję przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży i jednocześnie członka komisji orzekającej w specjalności pracownik socjalny i doradca zawodowy.
Od 22 grudnia 2010 r. pełni obowiązki Sekretarza Miasta.
Obok pracy zawodowej pełniła funkcje społeczne:
- w latach 2003 – 2011 była Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łomży, zajmującej się m. in. opiniowaniem projektów i programów skierowanych do osób niepełnosprawnych;
- w latach 2007 – 2011 była członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łomżyńskiego;
-  w latach 2007 – 2011 była członkiem Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży;
- w latach 2003 – 2010 – była członkiem Stowarzyszenia i członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży – dla którego wykonywała zadania doradcy prawnego, specjalisty ds. zarządzania funduszami UE, koordynatora projektów, autora wniosków do konkursów w ramach EFS, FIO, PFRON.
Współpracowała również z MOPS w Łomży i Starostwem Powiatu Łomżyńskiego jako ewaluator projektów współfinansowanych z EFS.
Aktualnie jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łomży.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1.    zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu
2.    inspirowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji
3.    nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu czasu pracy, porządku i dyscypliny pracy, przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
4.    określanie zakresu czynności poszczególnych stanowisk pracy oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu
5.    sprawowanie nadzoru nad właściwą obsługą klientów
6.    koordynowanie załatwiania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
7.    wykonywanie - z upoważnienia Prezydenta - określonych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych
8.    prowadzeniem spraw doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu
9.    organizowanie służby przygotowawczej i przeprowadzanie egzaminów dla nowozatrudnionych pracowników Urzędu
10.    koordynowanie prac związanych z wyborami, referendami i spisami
11.    wykonywanie innych czynności i prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Prezydenta

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) Wydziałem Organizacji i Kadr
2) Centrum Obsługi Mieszkańców
3) Biurem Obsługi Urzędu
4) Samodzielnym stanowiskiem ds. BHP i p.poż.

2012-01-30 12:09 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED