Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » Informacje i ostrzeżenia » Alarmy i komunikaty ostrzegawcze

Alarmy i komunikaty ostrzegawcze

  • Alarmy i komunikaty ostrzegawczeSygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Podstawa prawna: tutaj

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:
1. systemy alarmowe miast;
2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej;
3. radiowęzły radiofonii przewodowej;
4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela.
Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp. ) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

PAMIĘTAJ !!!

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

Po usłyszeniu sygnału:
1. włączyć radioodbiornik lub telewizor;
2. zastosować się do podanych komunikatów;
3. powiadomić rodzinę i sąsiadów.
Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego Osoby znajdujące się w domu piwnicy powinny:
1. ubrać się;
2. wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
3. zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
4. zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.;
5. zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);
6. pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia
Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
1. przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż;
2. udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
3. pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
4. podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami

PAMIĘTAJ !!!

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

W strefie zagrożonej skażeniami:
- nałożyć maskę pgaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami;
- starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90 stopni do kierunku wiatru;
- omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym;
- nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń;
- zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych;
- nie spożywać produktów żywnościowych.
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony;
- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
- jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:
- opuścić schron (ukrycie).

2015-01-14 09:36 Opublikował: Administrator

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED