Łomża

Strona główna » Rewitalizacja » Czym jest Rewitalizacja?

Czym jest Rewitalizacja?

Słowo „rewitalizacja” kojarzy się głównie z remontami pojedynczych budynków czy przebudową ulicy albo placu. Jest często mylona z takimi pojęciami jak: remont, modernizacja, rewaloryzacja, adaptacja, konserwacja, restauracja, rekultywacja. Owszem, takie działania mogą składać się na rewitalizację, lecz sam proces jest czymś więcej. W istocie rewitalizacja to przedsięwzięcia podejmowane w dużej skali (np. cała dzielnica miasta) i na wielu płaszczyznach funkcjonowania przestrzeni miejskiej (architektonicznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej itp.).

Kilka najważniejszych definicji odnoszących się do procesu rewitalizacji:

 

Rewitalizacja

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.” – art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)

 

Gminny Program Rewitalizacji (GPR)

Gminny program rewitalizacji to wieloletni dokument strategiczny, którzy przyjmuje w drodze uchwały Rada Miasta. Stanowi podstawę do przeprowadzenia rewitalizacji w mieście.

GPR jest sporządzony dla obszaru rewitalizacji, wyznaczonego na podstawie analizy stanu miasta pod względem społecznym, a także gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym.

 

Obszar zdegradowany

Obszar miasta znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, na który ponadto występuje co najmniej jedno negatywne zjawisko w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

 

Obszar rewitalizacji

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego miasto zamierza prowadzić rewitalizację.

 

Interesariusze rewitalizacji

Interesariuszami rewitalizacji są wszyscy, którzy włączają się w ten proces. W szczególności:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) inni mieszkańcy miasta;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

2023-02-23 10:55 Opublikował: Anna Didenkow

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED