Łomża

Strona główna » Rewitalizacja » Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

28 lipca 2023 r. weszła w życie uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łomża. Uchwała Nr 633/LXXIV/23 Rady Miejskiej Łomży z dnia 12 lipca 2023 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2023 r. poz. 3895.

Na obszarze rewitalizacji Miasta Łomża nie zostało ustanowione prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta ani zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy (art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji). Nie została również ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji).

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze rewitalizacji. Wniosek należy pobrać, wypełnić i wraz z dokumentem poświadczającym uiszczenie opłaty skarbowej dostarczyć do Urzędu Miejskiego w jeden z wybranych sposobów:

  • pocztą – na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
  • osobiście – poprzez złożenie wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Jeżeli wnioskodawca działa przez upoważnionego przedstawiciela, wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie imiennego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Powyższa opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Łomży lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łomży nr 66 1560 0013 2294 6771 7000 0007.

Wnosząc opłatę za zaświadczenie lub pełnomocnictwo w formie internetowego przelewu bankowego w pozycji tytuł operacji należy wskazać nieruchomość objętą wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

Wydawanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

Dodatkowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1, pok. 5, tel. 86 216 24 63, e-mail: rewitalizacja@um.lomza.pl.

2024-03-05 13:43 Opublikował: Anna Didenkow

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED