Łomża

Strona główna » Informacje praktyczne » . » Inwestycje dofinansowane ze środków krajowych » NFOŚiGW

Projekt pn. "Łomżyńska Strategia Elektromobilności"

Otrzymał dofinansowanie z Programu Priorytetowego Ochrona atmosfery GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.
W dniu 27.09.2019 r. Miasto Łomża podpisało umowę dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w wysokości 50 000,00 zł. Wartość całkowita projektu: 50 000,00 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia: 30.06.2020 r.

Zgodnie z Aneksem nr 1/497 z dnia 31.07.2020 r.
Wartość całkowita projektu – 23 370,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych – 23 370,00 PLN
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 30.09.2020 r.

Głównym celem projektu jest zmiana jakości powietrza i środowiska naturalnego na terenie miasta Łomża i sąsiednich gmina, a przez to podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez wzrost wykorzystania zeroemisyjnych środków transportu, w szczególności w transporcie publicznym.

Strategia będzie przygotowana na lata 2020-2035.

W ramach strategii Miasto Łomża zakłada następujące działania:
- zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców – transportu publicznego, prywatnego, rowerowego i komunikacji pieszej służącej ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń;
- rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego - modernizacja taboru i zakupienie niskoemisyjnych pojazdów;
- rozwój sieci transportu publicznego - transport autobusowy i rowerowy;
- rozwój sieci wypożyczalni i infrastruktury dla pojazdów niskoemisyjnych (samochody, rowery);
- zmniejszenie udziału indywidualnego transportu samochodowego;
- działania edukacyjne i informacyjne mające na celu zmniejszenie udziału indywidualnego transportu samochodowego w bilansie transportowym miasta;
- wdrażanie inteligentnych systemów sterowania ruchem i zarządzania komunikacją zbiorową;
- wdrażanie stref ograniczonego ruchu, mechanizmów preferencji pojazdów niskoemisyjnych;
- wdrażanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi komunikacji rowerowej i pieszej.

Strategia ma zapewnić również poprawę jakości świadczenia usług transportu zbiorowego poprzez:
- prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju miasta, ukierunkowanej na unikanie niepotrzebnego wzrostu mobilności, polityki transportowej, zmierzającej do uzyskania równowagi między transportem publicznym a samochodem osobowym;
- prowadzenie polityki ekologicznej promowania transportu publicznego o napędzie nieszkodliwym dla środowiska, dostępnego dla wszystkich użytkowników, również dla osób niepełnosprawnych;
- prowadzenie polityki konkurencyjności zapewniającej otwieranie rynku usług przewozowych.

2019-10-17 11:43 Opublikował: Lukasz Czech

Termomodernizacja Placówek Oświatowych w Łomży, w tym SP 10, PG 2 i Bursa nr 1

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu System zielonych inwestycji (GIS) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Krajowym operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod nadzorem Ministerstwa Środowiska. 7 maja 2013 roku Miasto Łomża podpisało umowę dotacji nr 179/2013/Wn-10/OA-TR-ZI/D z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w formie dotacji w wysokości 1.664.800 zł. WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 5.749.780 zł. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach placówek oświatowych i bursy oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
2013-05-13 10:20 Opublikował: Lukasz Czech

Termomodernizacja Placówek Oświatowych w Łomży

W latach 2008 - 2011 Miasto Łomża realizowało projekt pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”, o wartości prawie 8,5 mln zł. Projekt został dofinansowany z programu System zielonych inwestycji (GIS) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
2013-04-12 14:38 Opublikował: Lukasz Czech

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED