Łomża

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Tryb pozakonkursowy

Ogłoszenie - nabór ofert w trybie pozakonkursowym

w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2023
2023-05-02 08:34 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Ogłoszenie o uruchomieniu środków w trybie 19a w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Załączniki

  1. OGŁOSZENIE
  2. Ogłoszenie
2022-10-20 12:57 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Tryb pozakonkursowy

Zasady udzielania dotacji w ramach tzw. małych grantów określa art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dostępność środków finansowych:
- w zakresie kultury fizycznej i sportu
- w zakresie profilaktyki.

Aby ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego poza otwartym konkursem ofert, organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy powinien złożyć do Prezydenta Miasta Łomży ofertę wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Ofertę nalezy złożyć poprzez platformę witkac.pl.

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego Prezydent Miasta Łomży, uznając celowość realizacji zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Aby otrzymać dofinansowanie w tym trybie, Miasto Łomża musi dysponować wolnymi środkami w budżecie na dany rodzaj zadania publicznego.

W ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia oferty Prezydent Miasta zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej Miasta. Każdy w terminie tych 7 dni może zgłosić uwagi do oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Prezydent Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z oferentem.

2016-03-08 08:56 Opublikował: Anna Księżyk-Chojnacka

Urząd Miejski w Łomży

Stary Rynek 14; 18-400 Łomża
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 86 215 67 00
faks 86 216 45 56

Straż Miejska
ul. gen. W. Sikorskiego 176A
tel. 86 215 67 56 / 57 / 58

Konto UM do uiszczania opłat skarbowych

VeloBank S.A. nr
66 1560 0013 2294 6771 7000 0007


Copyright @ 2011 Urząd Miejski w Łomży!
Projekt i wykonanie SPEED